Dissabte 13 Juliol 2024

Avís Legal

Aquesta web te per objectiu facilitar el coneixement i l'accés als productes i serveis oferts i prestats per MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT.

MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT és reservarà tots els drets de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i contingut d'aquesta web en algun moment, no assumint cap responsabilitat sobre l'actualització. Així mateix, el MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la seva configuració o prestació, poden fer us de la facultat en algun moment i sin previ avís. Tant a l'accés de la web a MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT com a l'us de qualsevol informació continguda en el mateix és de exclusiva responsabilitat de la persona usuaria, no responen a MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT de cap circumstància o mal que poden derivar-se de l'accés o us de la informació no garantitzant que la informació, text, gràfics, vínculs o qualsevol altre contingut de la seva web, siguin exactes o complertes, eliminant especialment, qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se dels continguts i serveis comercials o d'altre indole de pagines que es puguin enllaçar electrònicament, directe o indirectament a través de la seva web. El fet que la web de MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT es faci referència a productes, serveis, noms comercials, fabricants, subministradors, etc..., propietats a tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per la part de MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT, MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT exclou i deixa de banda qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa d'internet i no admet cap responsabilitat per causa de problemes tècnics.

L'establert a la llei de protecció de dades de caràcter personal, llei orgànica 15 / 1999, del 13 de Desembre, els informem de que les dades sol·licitades a través dels formularis que acompanyen aquesta web són necessaris per formalitzar les relacions entre les parts i seran incorporats, amb les que es puguin obtenir el llarg de la duració de la mateixa, els fitxers automatitzats de MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT. Si la persona interessada no permet el tractament de les seves dades als fitxers automatitzats, anteriorment esmentats la prestació del servei i la operació no es podrà realitzar. L'interessat accepta que les seves dades puguin ser utilitzades i oferides a entitats, empreses o institucions col·laboradores per complir les tasques relacionades amb aquesta relació, per promocionar bens i serveis propis o concertats, i remetre informació de productes complementaris oferts per al grup o altres entitats com la que s'hagués establert convenis de col·laboració. L'interessat té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades subministrades, en els terminis establerts en la llei, dirigint-se al responsable dels fitxers de dades de MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT. L'acceptació per que puguin ser tractats o cedits les dades de la forma establerta, sempre té caràcters revocables sense efectes retroactius, conforme els que disposen els articles 6 i 11 de la llei orgànica 15 / 1999, 13 de Desembre.
 

Contactar Avís Legal
Carretera de la Mina, s/n 43738 Bellmunt del Priorat (Priorat) Tels. 626 384 706 - 977 83 05 78 Fax: 977 83 00 28. info@minesbellmunt.com